Takster

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018.

Hvis du vil vide mere om vandpris kan du læse her

Takstblad


Anlægsbidrag ekskl. moms. inkl. moms.


Anlægsbidraget skal være betalt inden tilslutningen foretages. Når tilslutning er foretaget betales fast afgift, uanset der evt. ikke er vandforbrug på ejendommen.
Enfamiliehuse, lejligheder, rækkehuse, andelsboliger, sommerhuse, mindre erhvervsejendomme, m.fl.

  Excl.moms Incl.moms
Hovedanlægsbidrag  Kr. 7.330  Kr. 9.162,50
Forsyningsledningsbidrag Kr. 11.000 Kr. 13.750,00
Stikledningsbidrag Kr. 9.170 Kr. 11.462,50
I alt std. tilslutning  Kr. 27.500 Kr. 34.375,00

Hvor tilslutningen kræver større måler end QN 2,5, fastsætter bestyrelsen anlægsbidraget i hvert enkelt tilfælde.


Driftsbidrag: ekskl. moms. inkl. moms 

  Excl.moms Incl.moms
Fast afgift årlig bidrag pr. boligenhed og mindre erhvervslejemål Kr. 610,00 Kr 762,50
For gartnerier, industri, institutioner og evt. særlige former for beboelse, fastsætter bestyrelsen den faste afgift i hvert enkelt tilfælde    
Vandforbrug efter måler pr.kbm. Kr. 11,60 Kr. 14,50
For staten opkræves grøn afgift Kr. 6,37  Kr. 7,96 
Vand til alm. byggeri betales efter målt forbrug til normal takst    

 Vandafledningsbidrag (kloak)

Opkræves for Halsnæs Forsyning

Fast årlig afgift kr. 550,00 kr. 687,50
Variabel efter forbrug pr. kbm. kr.  39,60 kr.  49,50

 

Der afregnes via 2 aconto rater i oktober og april. Sidste rettidige indbetaling er den 10. i forfaldsmåneden. Slutafregning for året indregnes i oktober raten.

Betaling sker via PBS eller giro.

Gebyrer 

Gebyr pr rykkerskrivelse 100,00 kr. Ikke momsbelagt

Gebyr ved manglende (for sent) selvaflæsning 200,00 kr. Ikke momsbelagt

Genåbningsgebyr efter afbrydelse af vandforsyningen pga. restance. 625,00 kr.(excl.moms)  781,25 kr.(incl.moms)

Renter
Ved for sent indbetaling af forfalden driftsbidrag, beregnes renter med en sats svarende til Nationalbankens Diskonto plus 6% fra sidste rettidige indbetalingsdato. Driftsbidrag og rykkergebyrer kan opkræves kontant eller indregnes i næste acontoberegning.
Genåbning efter afbrydelse pga. manglende betaling
Hvis der er foretaget afbrydelse af vandforsyningen pga. restance, kan genåbning først ske, når hele det skyldige beløb med tillæg af renter og gebyrer er betalt.