Fakta om fuldmagter

Der har været diskussion på de seneste generalforsamlingerne om anvendelse af fuldmagter til Generalforsamlingen. I den forbindelse beskrives hermed de reelle forhold omkring fuldmagter.

Der har været diskussion på des seneste generalforsamlingerne om anvendelse af fuldmagter til Generalforsamlingen. I den forbindelse beskrives hermed de reelle forhold omkring fuldmagter.

Det er vigtigt at vide, hvordan vandværket er organiseret for at forstå problematikken med fuldmagterne. ”Medlemmer af bestyrelsen” og ”bestyrelsen” kan ikke sidestilles. Bestyrelsen er vandværkets organisatoriske organ, der består af 7 medlemmer (= 7 andelshavere).

Bestyrelse som organ har ikke stemmeret til generalforsamlinger. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har præcis samme rettigheder, som andre medlemmer af vandværket, og har derfor enkeltvis stemmeret.
Som alle andre medlemmer kan et bestyrelsesmedlem medbringe 1 fuldmagt til generalforsamlingen fra et andet medlem.

De omtalte fuldmagter er faktisk to vidt forskellige begreber:

  • stemmefuldmagter mellem to medlemmer
  • en stemmefuldmagt til bestyrelsen

Fuldmagter mellem medlemmer er et dokument med et indhold, der giver et medlem ret til at stemme for en anden. Når et medlem med en fuldmagt møder op til generalforsamlingen afleveres fuldmagten ved indgangskontrollen. Vedkommende, der afleverer fuldmagten, modtager en ekstra stemmeseddel. Ifølge vedtægten kan et medlem kun medbringe 1 fuldmagt.

Fuldmagter til organet/bestyrelsen kan bedst sammenlignes med en brevstemme til offentlige valg. Formålet er at tilgodese alle medlemmer – også de, der ikke kan møde op til generalforsamlingen, men gerne vil udøve deres demokratiske indflydelse.

Ethvert medlem kan afgive sin stemme via fuldmagt til bestyrelsen, hvis vedkommende er forhindret i at møde op til generalforsamlingen. Der er derfor ikke en grænse for, hvor mange medlemmer, der kan fremsende fuldmagt til bestyrelsen - idet begrænsningen så ville forhindre medlemmer i at afgive deres stemme.

Bestyrelsen kan ikke vælge om den vil medtage de fremsendte fuldmagter (=stemmesedler). Når bestyrelsen har modtaget en bestyrelsesfuldmagt, er det et krav til bestyrelsen, at den afleverer stemmesedlen til generalforsamlingens dirigent.

Bestyrelsens rolle er blot at opsamle og overgive de indkomne fuldmagter til generalforsamlingens dirigent og sikre, at et medlem ikke både afgiver en fuldmagt og samtidig møder op til generalforsamlingen og stemmer.

Medlemmer kan vælge at anføre i fuldmagten, om der skal stemmes Ja, Nej eller Blank til et eller flere af de enkelte punkter på dagsordenen. Et medlem kan også i fuldmagten angive at han/hun ønsker at bestyrelsen skal stemme på vedkommendes vegne, som bestyrelsen finder bedst for vandværket.

Ved generalforsamlingens start afleverer bestyrelsen de modtagne fuldmagter til dirigenten. Dirigenten gennemgår dem og tager stilling til, om de kan godkendes - dvs. om det klart fremgår:

  • Hvordan medlemmet ønsker at der skal stemmes via fuldmagten
  • Hvilken ejendom det vedrører
  • Om fuldmagten er personligt underskrevet af ejendommens ejer
  • Dirigenten sikrer endvidere, at stemmene medtælles på den måde, som medlemmet har ønsket det.

Bestyrelsesfuldmagter skal være personligt underskrevet og afleveret af ejendommens ejer, til vandværkets kontor eller til et bestyrelsesmedlem. Et medlem kan derfor ikke møde frem til generalforsamlingen med en stak fuldmagter til bestyrelsen fra andre medlemmer.

Fuldmagter kan også fremsendes via mail, men i så fald, skal der være en skannet underskrift på fuldmagten. Der kan naturligvis udstedes en kvittering for afleveret fuldmagt.